Яремчук Юрій Євгенович

Кафедра: Кафедра Менеджменту та безпеки інформаційних систем
Посада: професор

Публікації

Навчальні посібники (5)

1. Комп`ютерна стеганографія: навчальний посібник / В.О. Хорошко, Ю.Є. Яремчук, В.В. Карпінець. Вінниця: ВНТУ, 2017. 155 с.
2. Пошук та локалізація радіо закладних пристроїв [Текст] : навчальний посібник / В. О. Хорошко, О. Д. Азаров, Г. О. Максименко, Ю. Є. Яремчук. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 333 с.
3. Комп`ютерна криптографія [Текст] : лабораторний практикум для студентів, що навчаються з напрямків підготовки ”Інформаційна безпека” і “Комп`ютерні системи та мережі” / О. Д. Азаров, В. О. Хорошко, М. Є. Шєлєст [и др.]. - Київ : НАУ, 2003. - 93 с.
4. Основи комп`ютерної стеганографії [Текст] : навчальний посібник / О. Д. Азаров, В. О. Хорошко, М. Є. Шєлєст, Ю. Є. Яремчук. - Вінниця : ВДТУ, 2003. - 143 с.
5. Основи роботи та адміністрування мережних операційних систем [Текст] : навчальний посібник з дисципліни «Корпоративні та загальнодоступні мережі» / О. Д. Азаров, С. М. Захарченко, Є. В. Яремчук, В. М. Дубінін. – Вінниця : ВДТУ. – 2001. – 114 с.

Патенти (2)

1. Пат. 120556 UA, МПК G06F 11/00 ; G06F 15/04 ; G05B 23/02. Пристрій для діагностування технічних об`єктів [Текст] / Р. В. Грищук, В. О. Хорошко, Ю. Є. Хохлачова, І. С. Іванченко, Ю. Є. Яремчук, В. С. Катаєв (Україна). – № a 2018 03494 ; заявл. 02.04.2018 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24. – 4 с. : кресл.
2. Катаєв В.С., Яремчук Ю.Є. Спосіб створення активної завади для протидії несанкціонованому зняттю інформації через лазерні системи акустичної розвідки // Патент України на корисну модель, № 137710, заявл. 21.03.2019, Опубл. 11.11.2019, Бюл. №21

Статті (54)

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Діджиталізація інформації» для студентів спеціальності 125 – «Кібербезпека» [Електронний ресурс] / Уклад. Ю. Є Яремчук, І. О. Дьогтєва, В. В. Сінюгін, В.С. Катаєв– Вінниця: ВНТУ, 2021. – 60 с.
2. Method of user authentication by keyboard handwriting based on neural networks and genetic algorithm / Andrii Pryimak, Yurii Yaremchuk, Olha Salieva, Vasyl Karpinets, Nataliia Kunanets // Proceedings of the International Workshop of IT-professionals on Artificial Intelligence (ProfIT AI 2021). – Kharkiv, Ukraine, September 20-21, 2021, Р. 141-149. (Scopus)
3. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад.:Ю.Є Яремчук, І. О. Дьогтєва, А. В. Приймак – Вінниця: ВНТУ, 2021. – 70 с.
4. Євграфов Д.В. Розрахункові спектри сигналів витоку інформації з екранів моніторів на рідкокришталевих структурах / Д. В. Євграфов, Ю.Є. Яремчук // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – Т. 23, №2, 2021. – С. 3–11.
5. Салієва О. В. Дослідження достовірності впливу загроз на рівень захищеності комп`ютерної мережі, визначеного за сценарним моделюванням на основі когнітивного підходу [Текст] / О. В. Салієва, Ю. Є. Яремчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 4. – С. 98-104.
6. Салієва О. В. Дослідження імпульсних процесів на когнітивній карті для визначення зміни рівня захищеності системи захисту інформації [Текст] / О. В. Салієва, Ю. Є. Яремчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 5. – С. 56-62.
7. Салієва О. В. Когнітивна модель для дослідження рівня захищеності об`єкта критичної інфраструктури / О. В. Салієва, Ю.Є. Яремчук // Безпека інформації. – Т. 26, №2, 2020. – С. 64–73.
8. Салієва О.В. Ранжування загроз для визначення витрат на забезпечення захищеності системи захисту інформації на основі теорії нечітких відношень / О.В. Салієва, Ю.Є. Яремчук // Захист інформації. – Т. 22, №1, 2020. – С. 51–59.
9. Салієва О.В. Визначення рівня захищеності системи захисту інформації на основі когнітивного моделювання / О.В. Салієва, Ю.Є. Яремчук // Безпека інформації. – Т. 26, №1, 2020. – С. 42–49.
10. Салієва О.В. Динамічний часовий аналіз впливу факторів загроз на рівень захищеності об`єкта критичної інфраструктури / О.В. Салієва, Ю.Є. Яремчук // Захист інформації. – Т. 22, №3, 2020. – С. 47–55.
11. Салієва О.В. Визначення допустимої інтенсивності зниження рівня захищеності об`єкта критичної інфраструктури ранжуванням загроз / О.В. Салієва, Ю.Є. Яремчук // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – Т. 22, №2, 2020. – С. 63–76.
12. Салієва О. В. Симпліціальний аналіз структури когнітивної моделі для дослідження рівня захищеності об`єкта критичної інфраструктури / О.В. Салієва, Ю.Є. Яремчук // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – Т. 22, №3, 2020. – С. 68-75.
13. Салієва О. В. Дослідження достовірності впливу загроз на рівень захищеності системи захисту інформації та об`єкта критичної інфраструктури за результатами когнітивного моделювання / О.В. Салієва, Ю.Є. Яремчук // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – №3, 2020. – С. 85-93.
14. Захист віртуальних машин на основі інструкцій нового покоління процесорів AMD Zen [Текст] / В. С. Соколовський, В. В. Карпінець, Ю. Є. Яремчук [та ін.] // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 102–111.
15. Карпінець В. В. Підвищення стійкості шифру BLOWFISH на основі оптимізації слабких ключів генетичним алгоритмом [Текст] / В. В. Карпінець, А. В. Приймак, Ю. Є. Яремчук. // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2018. – № 35. – С. 106–115.
16. Метод ідентифікації користувача за клавіатурним почерком на основі нейромереж [Текст] / І. І. Данилюк, В. В. Карпинець, А. В. Карпинець [та ін.] // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2018. – Т. 20, № 2. – С. 68-76.
17. Салієва О.В. Розробка когнітивної моделі для аналізу впливу загроз на рівень захищеності комп`ютерної мережі / О.В. Салієва, Ю.Є. Яремчук // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – Т. 21, №4, 2019. – С. 28–39.
18. Катаєв В.С., Яремчук Ю.Є. Метод активного захисту інформації від зняття лазерними системами акустичної розвідки // Захист інформації. – Т. 21, №1, 2019. – С. 34–39.
19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74829. Комп`ютерна програма "Програма захисту від статичного дослідження на основі методу обфускації" / Ю. Є. Яремчук, В. В. Карпінець, І. О. Дьогтєва. № 75532 , заявл. 20.09.17 , опубл. 26.01.18, Бюл. № 47.
20. Методичні вказівки до написання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізацій «Управління інформаційною безпекою» і «Кібербезпека інформаційних технологій та систем» / Уклад. Ю. Є. Яремчук, В. В. Карпінець. − Вінниця : ВНТУ, 2018. – 45 с.
21. Касіяненко В. Х. Дослідження електронної структури нанодротів ВТМ-Аu / В. Х. Касіяненко, Б. С. Ахметов, Ю. Є. Яремчук // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2017. - Т. 19, №. 1. - С. 3-8.
22. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» для студентів зі спеціальності «Кібербезпека» / Уклад. Ю.Є. Яремчук, Д.П. Присяжний, І. О. Дьогтєва, О. В. Салієва – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 97 с.
23. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою» / Уклад. Ю.Є. Яремчук, Д.П. Присяжний, І. О. Дьогтєва, О. В. Салієва – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 69 с.
24. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» / Уклад.: Ю. Є. Яремчук, Д.П. Присяжний, І.О. Дьогтєва. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 25 с.
25. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи передавання інформації» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою» / Уклад. Ю. Є. Яремчук, В. С. Катаєв, О. В. Салієва, І. О. Дьогтєва, – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 45 с.
26. Катаєв В.С., Яремчук Ю.Є., Салієва О.В. Применение принципа "золотого сечения" в системах защиты акустической информации. // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Випуск 2(34), 2017. – С. 116–122.
27. Яремчук Ю. Е. Моделирование взаимодействия государственных структур и СМИ в условиях информационной атаки [Текст] / Ю. Е. Яремчук, Л. О. Никифорова, А. А. Шиян // Сборник трудов международного круглого стола «О национальной и информационной безопасности в РК. Опыт зарубежных государств», 23 февраля 2016 г. – Алматы : Центрально-Азиатский университет, 2016. – С. 22-28.
28. Дослідження характеристик різних типів шумів для захисту інформації від витоку лазерним каналом. // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Випуск 2(32), 2016. – С. 21–27.
29. Модель створення автоматизованих систем управління технологічним процесом з використанням математичних операторів у інформаційному просторі [Текст] / А. А. Шиян, Ю. Є. Яремчук, Л. О. Нікіфорова, В. Х. Касіяненко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 1. – С. 236-239.
30. Модель процесу просторового розповсюдження суспільної думки в задачах управління інформаційною безпекою [Текст] / А. А.Шиян, Ю. Є. Яремчук, Л. О. Нікіфорова, В. В. Сінюгін // Сучасний захист інформації. – 2015. – № 2. – С. 34–39.
31. Моделювання взаємодії державних структур і ЗМІ під час надзвичайних ситуацій [Текст] / Ю. Є. Яремчук, Л. О. Нікіфорова, A. A. Шиян, В. Х. Касіяненко // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2015. – Т. 17, № 1. – С. 121-128.
32. Яремчук Ю. Є. Оптимізація діяльності експертів з надзвичайних ситуацій в умовах інформаційної війни [Текст] / Ю. Є. Яремчук, Л. О. Нікіфорова, А. А. Шиян // Сучасний захист інформації. – 2015. – № 1. – С. 62-67.
33. Яремчук Ю. Є. Автентифікація сторін взаємодії з обмеженою рандомізацією на основі рекурентних послідовностей [Текст] / Ю. Є. Яремчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 6. - С. 122-127.
34. Нікіфорова Л. О. Моделювання вибору оптимального методу протидії загрозам інформаційній безпеці [Текст] / Л. О. Нікіфорова, Ю. Є. Яремчук, А. А. Шиян // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2014. – Т. 16, № 4. – С. 28-33.
35. Нікіфорова Л. О. Модель та метод управління інформаційною безпекою соціальних груп під час впровадження другого рівня пенсійної реформи в Україні [Текст] / Л. О. Нікіфорова, Ю. Є. Яремчук, А. А. Шиян // Безпека інформації. – 2014. – Т. 20, № 3. – С. 300-305.
36. Яремчук Ю. Є. Можливість формування та перевірки цифрового підпису на основі рекурентних послідовностей [Текст] / Ю. Є. Яремчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 5. - С. 91-95.
37. Яремчук, Ю. Є. Аналіз статистичної безпеки схеми автентифікації на основі vk-послідовностей [Текст] / Ю. Є. Яремчук // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2014. - № 2. - С. 17-21.
38. Яремчук Ю. Є. Спеціалізовані процесори для розподілу секретних ключів на основі рекурентних послідовностей [Текст] / Ю. Є. Яремчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 1. - С. 123-127.
39. Яремчук Ю. Є. Метод автентифікації суб`єктів (об`єктів) взаємодії на основі рекурентних послідовностей [Текст] / Ю. Є. Яремчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 3. - С. 99-104.
40. Карпінець В. В. Аналіз стійкості до зловмисних атак методу вбудовування цифрових водяних знаків у векторні зображення [Текст] / В. В. Карпінець, Ю. Є. Яремчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 4. - С. 154-159.
41. Карпінець В. В. Дослідження стеганографічної стійкості методу вбудовування цифрових водяних знаків у векторні зображення [Текст] / В. В. Карпінець, Ю. Є. Яремчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 3. - С. 200-205.
42. Карпінець В. В. Аналіз впливу цифрових водяних знаків на якість векторних зображень / В.В. Карпінець, Ю.Є. Яремчук // Сучасний захист інформації. – 2011. – №1. – С.72 – 82.
43. Карпінець В. В. Аналіз рівня спотворень векторних зображень внаслідок вбудовування цифрових водяних знаків / В.В. Карпінець, Ю.Є. Яремчук // Сучасний захист інформації. – 2011. – №2. – С.94 – 99.
44. Карпінець В. В. Аналіз впливу цифрових водяних знаків на як-ість векторних зображень / В.В. Карпінець, Ю.Є. Яремчук // Сучасний захист інформації. – 2011. – №4. – С.18 – 23.
45. Карпінець В. В. Вирішення проблеми захисту авторських прав векторних зображень в інформаційно-комунікаційних системах / В.В. Карпінець, Ю.Є. Яремчук, Іванішина Д.О. // Захист інформації. – №4(53), 2011. – С. 21–28.
46. Карпінець В. В. Вирішення проблеми зменшення рівня спотворень векторних зображень внаслідок вбудовування цифрових водяних знаків / В.В. Карпінець, Ю.Є. Яремчук // «Інформатика та математичні методи в моделюванні». – Том 1, №2, 2011. – С. 131–140.
47. Карпінець В. В. Вирішення проблеми погіршення якості векторних зображень при вбудовуванні цифрових водяних знаків / В. В. Карпінець, Ю. Є. Яремчук // Правове, нормативне, та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні – 2010. – № 1(20). – С.72 – 82.
48. Карпінець В. В. Зменшення відхилень координат точок внаслідок вбудовування цифрових водяних знаків у векторні зображення / В.В. Карпінець, Ю.Є. Яремчук // Правове, нормативне, та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні – 2010. – № 2(21). – С.69 – 78.
49. Яремчук Ю.Є., Притула М.О., Козел В.А., Ніколаєв Є.C. Аналіз ефективності застосування металевої сітки для екранування. Науковий журнал «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні». – №1(20), 2010. – С.114–119. ISSN 2074-9481
50. Яремчук Ю.Є., Притула М.О., Головатюк О.В. Дослідження перших вітчизняних радіонепрозорих тканин. Науковий журнал «Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій». – Том 7, №3, 2009. – С.246–253. ISSN 1729-7583
51. Карпінець В. В. Аналіз стійкості стеганографічного перетворення до вбудовування цифрових водяних знаків у зображення / Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія.- 2007. - №1(8).- С. 212-217.
52. Карпінець В. В. Приховування інформації в зображеннях на основі специфічних особливостей формату файла / В. В. Карпінець, Ю.Є. Яремчук // Захист інформації. – 2006. – №2(29). – С.24-29
53. Карпінець В. В. Метод захисту авторського права в зображен-нях формату Jpeg за допомогою цифрових водяних знаків / В.В. Кар-пінець, Ю.Є. Яремчук // Вісник ДУІКТ. – 2006.– №4(3). – С.206-211.
54. Карпінець В. В. Використання цифрових водяних знаків для захисту авторського права в зображеннях / Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. // Правове, нормативне, та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні - 2006. - №2(13) – с. 63-69

Тези доповідей (10)

1. Andrii Pryimak, Yurii Yaremchuk. Novel method of user authentication by keyboard handwriting based on neural network and genetic algorithm // Матеріали VІII Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем», Львів, 2021, С. 45-46.
2. Приймак А.В., Яремчук Ю.Є. Підвищення стійкості криптоалгоритму RSA за рахунок використання генетичного алгоритму // Збірник матеріалів 23-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI сторіччі». Том 9. Міжнародна конференція «Управління знаннями та конкурентна розвідка». – Харків, 2019. – С. 65–66.
3. Сінюгін В. В., Яремчук Ю. Є. Підвищення захищеності інформації від витоку оптико-електронним та електромагнітним каналом // Метеріали VI-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрями захисту інформації». – Одеса, 2020. – С. 79–82.
4. Method of protection of information against laser microphones // Yurii Yaremchuk, Vitalii Kataiev, Vadim Siniuhin // PHYSICAL AND TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF TRANSMISSION, PROCESSING AND STORAGE OF INFORMATION IN INFOCOMMUNICATION SYSTEMS - 2021. - IX International Scientific-Practical Conference - С. 85.
5. Арсенюк Д. В. Розробка програмного модулю групового цифрового підписування на еліптичних кривих у системах безпеки [Електронний ресурс] / Д. В. Арсенюк, Ю. Є. Яремчук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8792.
6. Яремчук Ю. Є. Оцінювання рівня захищеності об`єкта критичної інфраструктури [Текст] / Ю. Є. Яремчук, О. В. Салієва // Матеріали Науково-практичної конференції "Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові виклики, нові завдання", 18-19 листопада 2020 р. – Київ, 2020. – С. 280-281.
7. Яремчук Ю. Є. Проблеми підготовки фахівців у сфері кібербезпеки [Електронний ресурс] / Ю. Є. Яремчук, В. С. Катаєв // Матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції "Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності" Вінниця, 1-3 червня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc20/paper/view/10326.
8. Аналіз впливу цифрових водяних знаків на якість векторних зображень та їх стійкість до атак [Текст] / А. В. Приймак, В. В. Карпінець, Ю. Є. Яремчук, О. В. Салієва // Матеріали ХХ Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Буча, 22-24 травня 2018 р. – С. 103.
9. Приймак А. В. Метод ідентифікації користувача за клавіатурним почерком на основі нейромереж [Текст] / А. В. Приймак, Ю. Є. Яремчук // Матеріали III-ої Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційна безпека в сучасному суспільстві", Львів, 29-30 листопада 2018 р. – 2018. – C. 50-51.
10. Яремчук Ю. Є. Побудова систем захисту мовної інформації із використанням властивостей "золотого перетину" [Текст] / Ю. Є. Яремчук, В. С. Катаєв // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах», 25-26 травня 2017 р. – Буча, 2017. – С. 110.